spinner-avanza

1.- Titularidade do Sitio Web
De acordo co disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (en adiante, “LSSI”), poñemos no seu coñecemento que a páxina web https://ourense.avanzagrupo.com/ (en adiante, o “Sitio web”) é operada por Avanza Spain, S.L.U., (en adiante, a “Sociedade”), con C.I.F. B-64405731, inscrita en el Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo Tomo 34703, Folio 70, Folla M-426267, cuxo domicilio social atópase na rúa San Norberto 48, 28021 Madrid.

2.‐ Uso do Sitio Web
O presente Aviso Legal (en adiante, “Aviso Legal”) establece as condicións que regulan a utilización dos servizos da sociedade da información que a Sociedade pon ao dispor dos seus colaboradores a través do Sitio web. Os aspectos relativos ao tratamento dos datos persoais dos usuarios con motivo do uso do Sitio web áchanse regulados na Política de Privacidade.
Así mesmo, poderá atopar información relativa ao uso de cookies na Política de Cookies.
Deste xeito, o acceso e uso do Sitio web supoñen que o usuario da mesma (en adiante, o “Usuario”) acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo o presente Aviso Legal, a Política de Privacidade, a Política de Cookies, así como as instrucións ou recomendacións que se lle indique en cada caso concreto a través do Sitio web.
O acceso ao Sitio web é gratuíto, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houbera contratado o Usuario.

A Sociedade resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, modificacións e actualizacións do Sitio web e os seus contidos, configuración e presentación, incluído este Aviso Legal, polo que recomendamos a súa lectura antes de cada acceso e navegación polo Sitio web. A Sociedade emprazará estas condicións nun sitio visible, libremente accesible para cantas consultas queira realizar.
O Usuario comprométese a non usar o Sitio web con fins fraudulentos, así como a non levar a cabo conduta algunha que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da Sociedade ou de terceiros, obrigándose a utilizar o Sitio web, os servizos e os contidos incluídos no mesmo de forma dilixente, correcta e lícita. En particular, o Usuario comprométese a absterse de: suprimir, eludir ou manipular o "copyright" e demais datos identificativos dos dereitos dos seus titulares incorporados aos contidos do Sitio web, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismos de información que puideren incluír devanditos contidos. Así mesmo, o Usuario comprométese a non realizar acto algún con obxecto de danar, inutilizar ou sobrecargar o Sitio web ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización e funcionamento do mesmo.

Como consecuencia do anterior, o Usuario é o único responsable ante a Sociedade e terceiros de:

 • Aquelas consecuencias que se poidan derivar dunha utilización, con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao presente documento, de calquera contido do Sitio web, elaborado pola Sociedade ou calquera terceiro.

 • As consecuencias que se poidan derivar da utilización contraria ao contido do presente documento e lesiva dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar ou deteriorar o Sitio web ou os seus servizos ou impedir o normal goce do mesmo por outros Usuarios.

No caso de que incumpra este Aviso Legal ou na Sociedade sospeitemos razoablemente que o está incumprindo, a Sociedade resérvase o dereito para limitar, suspender ou terminar o seu acceso ao Sitio web, adoptando calquera medida técnica que sexa necesaria con ese fin. Así mesmo, a Sociedade se reserva a facultade de decidir, en calquera momento, sobre a continuidade dos servizos que presta a través do Sitio web.

3.‐ Propiedade intelectual e industrial
Os dereitos de propiedade intelectual sobre a disposición dos contidos do Sitio web (incluído o dereito sui generis sobre a base de datos), o seu deseño gráfico (look &feel), os signos distintivos (marcas e nomes comerciais), os programas de computador subxacentes (incluídos os códigos fonte), así como os distintos elementos que integran o Sitio web (textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc.) corresponden á Sociedade ou dispón no seu caso, do dereito de uso e explotación dos mesmos e, en tal sentido, constitúen obras protexidas pola lexislación de propiedade intelectual e industrial vixentes.
O uso do Sitio web polo Usuario de ningún xeito supón a cesión de dereito algún de propiedade intelectual e/o industrial sobre o Sitio web, os seus contidos e/o os signos distintivos da Sociedade. Para ese efecto, meadiante o presente Aviso Legal, salvo naqueles supostos nos que estea legalmente permitido, queda expresamente prohibido ao Usuario a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública, posta a disposición, extracción e/o reutilización do Sitio web, os seus contidos e/o os signos distintivos da Sociedade, xa sexa de forma parcial ou total.
Queda expresa e terminantemente prohibida a reprodución de elementos ou contidos do Sitio web realizada con ánimo de lucro ou fins comerciais. Así mesmo queda totalmente prohibida a copia, reprodución, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública e/o calquera outra acción que comporte unha infracción da normativa vixente española e/o internacionais en materia de propiedade intelectual e/o industrial, así como o uso dos contidos do Sitio web se non é coa previa autorización expresa e por escrito da Sociedade.

4.‐ Limitación de Responsabilidade
A Sociedade aplica, en cumprimento da normativa de protección de datos persoais e demais disposicións aplicables, as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado.
Neste sentido, a Sociedade administra a súa contorna de servidores de forma adecuada, tendo unha infraestrutura firewall de estrito cumprimento e utiliza continuamente tecnoloxías actuais para asegurarse de que a confidencialidade e a privacidade da información non están comprometidas.
O Usuario recoñece e acepta que o uso do Sitio web realízase en todo momento baixo o seu enteiro risco e responsabilidade, polo que a Sociedade non se responsabiliza do mal uso ou uso indebido que poida realizarse daquel. Para ese efecto, unicamente será responsable dos danos que o Usuario poida sufrir polo uso do Sitio web, cando devanditos danos sexan debidos á nosa actuación dolosa.
En particular, a título enunciativo pero non limitativo, a Sociedade non será responsable do:

 • Contido dos sitios enlazados a través das ligazóns incluidas dentro do Sitio Web. A este respecto, resultarán de aplicación os termos recollidos no apartado 5 do presente Aviso Legal.

 • Os danos e prexuízos de calquer tipo causados nos equipos informáticos do Usuario por virus, vermes, troyanos ou calquera outro elemento daniño. O Usuario recoñece que o uso da rede Internet supón a asunción dun risco de que os seus equipos informáticos poidan ser afectados polos elementos antes enunciados. Para ese efecto, corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e eliminación de programas electrónicos daniños.

 • Os danos e prexuízos de calquera tipo producidos ao Usuario que traian causa en fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Sitio web durante a prestación do mesmo ou con carácter previo. A este respecto, o Usuario recoñece que o acceso ao Sitio web require de servizos fornecidos por terceiros alleos ao control da Sociedade (a modo de exemplo: operadores de redes de telecomunicacións, provedores de acceso, etc.) cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponde á Sociedade.

 • A utilización que o Usuario poida facer dos materiais deste Sitio web, xa sexan prohibidos ou permitidos, en infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/o industrial de contidos do Sitio web ou de terceiros.

 • Os actos ou omisións de terceiros, con independencia de que estes terceiros puidesen estar unidos á Sociedade meadiante vía contractual.

En ningún caso, la Sociedad será responsable de:

 • Os erros ou atrasos no acceso ao Sitio web por parte do Usuario á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou imposibilidade de recepción por parte dos destinatarios da confirmación do pedido ou calquera anomalía que poida xurdir cando estas incidencias sexan debidas a problemas na redes de telecomunicacións, causas de caso fortuíto ou forza maior e calquera outra continxencia imprevisible allea á boa fe da Sociedade.

 • Os erros ou danos producidos ao Sitio web por un uso do servizo ineficiente e de mala fe por parte do Usuario.

En todo caso, a Sociedade comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo ou apoio necesario ao Usuario para chegar a unha solución rápida e satisfactoria dá incidencia.

5.- Ligazóns (Links)
O Sitio web inclúe dispositivos técnicos de ligazón (links) que permiten ao Usuario acceder a outras páxinas e portais da internet (en adiante, “Sitios Enlazados”). Nestes casos, a Sociedade actúa como un prestador de servizos de intermediación de conformidade co artigo 17 da LSSI e só será responsable dos contidos e servizos fornecidos nos Sitios Enlazados na medida en que teña coñecemento efectivo da ilicitud e non desactivase a ligazón coa dilixencia debida. No caso de que o Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contidos ilícitos ou inadecuados, rogamos comuníqueo á Sociedade a través de dpo.avanza@mobilityado.com. En ningún caso, esta comunicación conlevará a obligación de retirar a correspondiente ligazón.
A existencia de Sitios Enlazados de ningún xeito implica que a Sociedade ten coñecemento efectivo ou de ningún outro tipo dos servizos e contidos dos mesmos en caso de ilicitud, nin que manteña necesariamente acordos cos responsables ou titulares dos Sitios Enlazados. Tampouco comporta a existencia de devanditas ligazóns recomendación, promoción, identificación ou conformidade da Sociedade coas manifestacións, contidos ou servizos provistos a través dos Sitios Enlazados. En consecuencia, a Sociedade non se fai responsable do contido dos Sitios Enlazados, nin das súas condicións de uso e políticas de confidencialidade, sendo o Usuario o único responsable de comprobalos e aceptalos cada vez que acceda e use os mesmos.
O Usuario e, en xeral, calquera persoa física ou xurídica que se propoña establecer unha ligazón desde a súa páxina ou sitio ao Sitio web, deberá obter unha autorización previa e por escrito da Sociedade. O establecemento da devandito ligazón, non implica en ningún caso a existencia de relacións entre a Sociedade e o propietario ou titular do sitio ou páxina na que se estableza o mesmo, nin a aceptación ou aprobación por parte da Sociedade dos seus contidos ou servizos.
O establecemento de calquera ligazón desde unha páxina ou sitio alleo a calquera das páxinas do Sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos contidos no Sitio web.

 • Non se incluirá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre as páxinas do Sitio web e os seus servizos.

 • Baixo ningunha circunstancia a Sociedade será responsable dos contidos, informacións, manifestacións, opinións ou servizos postos ao dispor do público na páxina desde a que se estableza unha ligazón ao Sitio web.

 • Calquera ligazón efectuarase á páxina principal do Sitio web.

En calquera caso, a Sociedade resérvase o dereito para prohibir ou inutilizar en calquera momento as ligazóns ao Sitio web, especialmente nos supostos de ilicitud da actividade ou contidos da páxina ou sitio no que se inclúe o mesmo.

6.- Xeneralidades
O uso do Sitio web está rexido e interpretado de acordo con a lei española e calquera conflito ou litixio que xurda entre el e a Sociedade será tratado polos xulgados e tribunais competentes de acordo con a lexislación aplicable.
No caso de que algunha das disposicións contidas no presente Aviso Legal sexa declarada nula, procederase á retirada ou substitución da mesma. En calquera caso, dita declaración de nulidade non afectará á validez do resto de disposicións recollidas no presente Aviso Legal