spinner-avanza

Responsable: AUTOBUSES URBANOS DE OURENSE, S.L., (en adelante “URBANOS DE OURENSE”), con domicilio en Ctra. Castro de Beiro 31-33, C.P. 32001 OURENSE
Tratamento de datos: Urbanos de Ourense se comprométese a tratar os seus datos de forma confidencial e de acordo cos requisitos establecidos na lexislación de aplicación en materia de protección de datos, fundamentalmente no Regramento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e a la circulación de estes datos (RGPD), Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos persoais e  garantía de dereitos dixitais e normativa de desenvolvemento, así como a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI)

Finalidade:
· Atención ó cliente: Os seus Datos Persoais serán tratados coa finalidade de xestionar e tramitar as reclamacións, suxestións, consultas ou comunicacións que prantexen ao servizo de atención ó cliente. 
· Solicitude de emprego:
Lexitimación: Consentimento prestado ó formular a súa reclamación, suxestión, consulta, ou comunicación.
· Atención ó cliente: Consentimento prestado ó formular a súa reclamación, suxestión, consulta, ou comunicación.
· Solicitude de emprego: Consentimento prestado ó comunicarnos a súa candidatura a ocupar un posto de traballo e Urbanos de Ourense
Destinatarios:
· Atención ao cliente: Os seus Datos Persoais serán comunicados ós organismos administrativos competentes cando sexa necesario para xestionar e tramitar a súa reclamación. Non se prevén outras comunicacións salvo obrigación legal.
· Solicitude de emprego: Os seus Datos Persoais poderán ser comunicados: a MICROSOFT CORPORATION, domiciliada en Estados Unidos, para os servizos de Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online e Windows Azure (MOS). Estados Unidos non foi declarado como un país que ofrece un nivel adecuado de protección de datos, pero a Axencia Española de Protección de Datos considerou suficientes as garantías ofrecidas por MICROSOFT CORPORATION e autorizou a transferencia internacional no expediente nº TI-00032-2014.
Plazos de conservación:
· Atención ó cliente: Durante o prazo necesario para atender, xestionar e tramitar as consultas, suxerencias e reclamación prantexadas. É posible que conservemos algúns dos seus Datos Persoais namentras sexa necesario para cumprir coas obligacións legais ou regramentarias as que poida estar suxeita Urbanos de Ourense. 
· Solicitude de emprego: Conservaranse os seus Datos Persoais para xestionar a súa candidatura e para terlle en conta en futuros procesos de selección que poidan iniciarse no prazo de tres anos. É posible que conservemos os seus Datos Persoais namentras sexa necesario para cumprir coas obrigacións legais ou regramentarias as que poida estar suxeita Urbanos de Ourense, así como para atender eventuais responsabilidades nacidas do seu tratamento. 

Dereitos: Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, ou retirar o seu consentimiento mediante escrito dirixido a Urbanos de Ourense á dirección postal antes indicada, indicando o seu nome e apelidos e adxuntando copia do seu DNI ou outro documento identificativo equivalente. Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos a través da súa páxina web www.aepd.es.